סעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע כי כל שופט או מי שעוסק בתפקיד שיפוטי, יהיה חסין מכל תביעה בגין עוולה שביצע במסגרת תפקידו השיפוטי: "8. אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר – לא תוגש נגדו תובענה על עוולה